ยินดีต้อนรับเข้าสู่ exteen

posted on 19 Jul 2008 20:42 by kasiyaphat2

 บล็อกนี้เป็นบล็อกของนักศึกษาครูธรรมดาคนหนึ่งครับ

สิ่งที่จะลงไว้ในบล็อกนี้คงเป็นเรื่องราวที่มีประโยชน์สำหรับนักศึกษาครูหรือครูประจำการครับ  ตัวผมเองกำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิคถ์ครับ  วิชาเอกสังคมศึกษาคณะครุศาสตร์

จรรยาบรรครู 9ประการ มีดังนี้
1.ครูต้องรักและเมตตาศิษย์ โดยให้ความดูแลเอาใจใส่ช่วยเหลือส่งเสริมให้กำลังใจในการศึกษาเล่าเรียนแก่ศิษย์โดยเสมอหน้า
2.ครูต้องอบรม สั่งสอน ฝึกฝน สร้างเสริมความรู้ทักษะและนิสัยที่ถูกต้องดีงามให้เกิดแก่ศิษ์ อย่างเต็มความสามารถด้วยความบริสุทธิ์ใจ
3.ครูต้องประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์ทั้งทางกาย วาจาและจิตใจ
4.ครูต้องไม่ทำตนเป็นปฏิปักษ์ต่อความเจริญทางกาย สติปัญญา จิตใจอารมณ์ และสังคมของศิษย์
5.ครูต้องไม่แสวงหาประโยชน์อันเป็นอามิสสินจ้างจากศิษย์ในการปฏิบัติหน้าที่ตามปกติ และไม่ใช้ศิษย์ กระทำการใดๆอันเป็นการประโยชน์ให้กับตนเองโดยมิชอบ
6.ครูย่อมพัฒนาตนเองทั้งในด้านวิชีพครู ด้านบุคลิกภาพ และวิสัยทัศน์ให้ทันต่อการพัฒนาทางวิทยาการ เศรษฐกิจ สังคมและการเมืองอยู่เสมอ
7.ครูย่อมรักและศรัทธาในวิชาชีพครู และเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรวิชาชีพครู
8.ครูพึงช่วยเหลือเกื้อกูลครูและชุมชนในทางสร้างสรรค์
9.ครูพึงปฤติปฏิบัติเป็นผู้นำในการอนุรักษ์ และพัฒนาภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทย

บทความนี้นำมาจากเว็บบอร์ดของเอกคอมพิวเตอร์ศึกษาที่ไบร์ทคุงเพื่อนคนสำคัญของผมนำไปลงไว้ครับ
ขอฝากตัวด้วยนะครับ

Comment

Comment:

Tweet